KİRA SÖZLEŞMESİ


Tr

KİRA SÖZLEŞMESİ

İl :      
İlçe :      
Mahalle :      
Cadde/Sokak :      
Bina No/Daire No :      
Gayrimenkul Tipi :      
Kiralayan :      
Kiralayanın T.C. Kimlik No :      
Kiralayanın Adresi :      
Kiracı :      
Kiracının T.C. Kimlik No :      
Kiracının Adresi :      
Akdin Başlangıç Tarihi :      
Akdin Süresi :      
Yıllık Kira Bedeli :      
Aylık Kira Bedeli :      
Kira Bedelinin Ödeme Şekli :      
Kiralananın Durumu :      
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar :      

(imza) (imza)

GENEL KOŞULLAR

 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen alt kiraya veremez
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana öder ancak normal kullanımdan doğan eskimeden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
 18. İŞ BU KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR

(imza) (imza) (imza)


ÖZEL KOŞULLAR

 1.       tarihi itibariyle bir yıllık kira döneminde aylık kira bedelleri net       -TL’dir. Aylık kira bedelleri her ay peşin olarak en geç on ikinci günün akşamına kadar mal sahibinin       nolu hesabına ödeyecektir.
 2. Elektrik, su, doğalgaz aboneliği kiracıya ait olacaktır. Elektrik, su, doğalgaz, çöp vergisi, stopaj vergisi, telefon ücretleri, kapıcı, otomat bedelleri ve sair tüm apartman yönetim giderleri kiracıya ait olacaktır. Kiracı, bu meblağları mal sahibinden rücu edemeyecektir.
 3. Bir yıllık kira dönemi sonunda kiracı tarafından mecurun tahliye edilmemesi halinde kira sözleşmesi bir yıl daha uzayacaktır. Uzayan her yeni bir yıllık kira döneminde mecurun aylık kira bedellerinin % 10’dan az olmamak üzere DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN o yıl için belirleyeceği Tüketici Fiyat Endeksi oranı kadar artış yapılacaktır.
 4. Kiracı mecuru konsoloslara ve konsoloslarda çalışan diplomatlara vermek üzere
 5. Aynı dönem içerisinde kira bedelinin her hangi bir kira aylığını ödenmemesi halinde ödenmeyen aydan dönem kirasının sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebebidir. Mal sahibi mecuru tamir bakım onarımını tamamını yeni boyatmış olup, temizliğini yaptırmak suretiyle teslim etmiştir.
 6. Kira kontratı bir yıllıktır. Kontratın sona ermesinden bir ay önce kiracı yazılı olarak ihtarda bulunmadığı takdirde kontrat bir yıl daha uzamış ve yenilenmiş olur.
 7. Kiracı       -TL nakit depozitosu alınmıştır. Hiçbir şekilde kiraya mahsup edemez, gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan bakiyesi kiracıya iade olunur. Bu kiracı tarafından ödenen nakit ve teminat seneti depozitosu borç ödemelerine yetmezse kiracı veyahut müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.
 8. Kiracı apartman yönetimince alınacak kararlara uymaya, yönetim kurulu kararlarını yerine getirmeye, apartman komşularıyla iyi geçinip onları rahatsız etmemeye azami dikkat edecektir.
 9. Yukarıdaki şartlar mal sahibi, kiracı iki nüsha olarak hazırlanmıştır. Sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Kiracı Kiraya Veren