Avukata Sor


Tr

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Kurucular

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı bulunan kurucular arasında bir Adi Ortaklık kurulmuştur.

1- Adı Soyadı :      
Adres :      
T.C. Kimlik No :      
2- Adı Soyadı :      
Adres :      
T.C. Kimlik No :      

Madde 2- Şirketin türü ve Merkezi

Ortaklığın adı       olup, merkezi       adresindedir.

Madde 3- Amaç ve Konu

Ortaklığın amaç ve konusuna giren işlerin türü ve mahiyetleri;      

Madde 4- Süresi

Ortaklığın süresi       tarihinden başlamak üzere       ay olup taraflar bu sözleşmeyi haklı sebepler haricinde tek taraflı olarak fesh edemez. iş bu sözleşme karşılıklı anlaşarak feshedebilirler.

Ortaklığın Ünvanı :      

Madde 5- Sermayesi ve Hissesi

Ortaklığın sermayesi       -TL olup;

Ortaklardan       isimli kişi tarafından       -TL İşletmedeki hissesi ise %       ‘dir

Ortaklardan       isimli kişi tarafından       -TL İşletmedeki hissesi ise %       ‘dir

olarak sermaye konulmuştur.

Madde 6- İdare ve Temsil

Ortaklığı yönetmeye ve ortaklığı temsil ve ilzam etmeye, bankalara hesap açmaya, kapatmaya, para yatırıp çekmeye, kredi kullanmaya, pos cihazı talep etmeye, tahsis etmeye, resmi dairelerde iş takibi konularında tam yetki temsil etmeye, sulh ve ibraya ortaklardan       yetkilidir. iş bu temsili kısıtlamak isteyen diğer ortaklar haklı sebeplerle dilediği kişinin temsil ve idareye yetkisini kısıtlayabilir veya geri alabilirler.

Madde 7- Kar dağıtımı

Ortaklığın safi karı, yapılmış her türlü masraflar çıkarıldıktan sonra geri kalan miktardır. Bu kardan ortaklar koymuş bulundukları sermaye nispetinde paylaşılacaktır

Madde 8- Hesap Dönemi

Hesap dönemi ilk yıl için başlangıç tarihinden aynı yılın aralık ayının 31.günün sonuna kadardır, sonraki yıllarda da takvim yılı esas alınacaktır.

Madde 9- Demirbaşların dağılımı

Demirbaşlardan ortaklar, ortaklığa koymuş bulundukları sermaye nispetinde sorumlu ve pay sahibi olacaklardır.

Madde 10- İhtilaf Hali

iş bu sözleşmeden doğan İhtilaf       Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 11- Kanuni Hükümler

Bu sözleşme maddelerinde bulunmayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.


Ortak
     
Ortak